Vedtægter

Hjorthøj Vandværks vedtægter

Herunder står de vedtægter der er blevet bestemt af Hjorthøj Vandværk.

Du kan hente alle vores vedtægter i PDF her

For at læse en paragraf skal du trykke på den.
Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabets navn er Hjorthøj Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Kalundborg Kommune.

Selskabet har hjemsted i Kalundborg Kommune.
Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.
Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, er berettiget og forpligtet til at være medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er medlemmer de enkelte ejerlejlighedsejere, medmindre (og så længe) der i ejendommens vedtægter er tinglyst en bestemmelse om, at ejerforeningen som sådan er forpligtet over for vandforsyningen. I så fald er ejerforeningen medlem.
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Kalundborg Kommune fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.
Selskabet hæfter for sine forpligtelser. Medlemmerne hæfter alene med deres indskud (anlægsbidraget).

Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav gøres gældende ved domstolene.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager ejerskifteerklæringen, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.
Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikel nummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.
Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.
Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 21 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling være afgivet til bestyrelsens formand senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag fra bestyrelsen skal, i dets fulde ordlyd, udsendes sammen med indkaldelsen for at kunne behandles.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

– Valg af dirigent.
– Bestyrelsens beretning.
– Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
– Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
– Behandling af indkomne forslag.
– Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
– Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst en trediedel af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.
Hvert medlem har én stemme. Ejer et medlem flere ejendomme i forsyningsområdet, har den pågældende alene èn stemme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved skriftlig fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.

Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret.

Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er tilstede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.
Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår henholdsvis 2 medlemmer i lige år, og 3 medlemmer i ulige år.

Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.
Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.
Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af en af bestyrelsen antaget statsautoriseret eller registreret revisor. Årsregnskabet underskrives af revisor og bestyrelsen.
Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkninger i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.
Selskabets vedtægter er senest vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. april 2012, og endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. juni 2012.
Dirigent:

Sign. Claus Kenneth Lund

Bestyrelsen:

Sign. Ulrich Rasmussen
Sign. Henrik Petersson
Sign. Ronald Stutt
Sign. Peter Rasmussen
Sign. Torben Johansen.

Kontakt vandværket

Alle henvendelser til vandværket skal ske på telefon 59 50 81 45 mellem kl. 8 - 15.
Ved vandbrud kan nummeret bruges hele døgnet.
Copyright 2023 | Hjorthøj Vandværk | Persondataforordningen │a.m.b.a. | CVR: 15633514 | Alle rettigheder forbeholdes
crossmenuchevron-down