skip to Main Content

Gældende takstblad for 2020

Tilslutningsafgifter

Indskud pr. boligenhed. kr.
17.200,00

Udgiften til tilslutning til vandværket, herunder opsætning af målerbrønd, betales særskilt efter regning af andelshaveren

Når et udstykningdforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt, og der i den forbindelse anlægges hoved- og stikledninger til ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, forlanger vandforsyningen at udstykningsforetagendet betaler alle omkostninger til ledninger og gravearbejdet.

Løbende udgifter pr. år (Opkræves ratevis via Kalundborg Forsyning)

Fast afgift pr. måler. kr.
1.000,00
Målerleje. kr.
60,00
Vandafgift pr. kbm. kr.
9,00
Statsafgift pr. kbm. kr.
6,37

Levering til andet vandværk

Afgiften for levering af vand til andre vandværker udregnes hvert år i april, gældende for 1. januar samme år.
Afgiften for indeværende år er kr. 4,88 pr. kbm.

Gebyr, m.m.

Restancegebyr pr. rykkerskrivelse. kr.
100,00
Manglende selvaflæsning, der efterfølgende må udføres af vandværket. kr.
150,00
Luknings/genåbningsgebyr.
Til dette gebyr tillægges den faktiske udgift til bl.a. VVS-installatør for at udføre lukning og genåbning efter betaling.
kr.
500,00
Opsætning af erstatningsmåler, forårsaget f.eks. af vold, brand, frost, bortkommet m.v. kr.
500,00

Alle ovennævnte priser tillægges moms.

Ved for sen indbetaling af forfaldne afgifter tillægges restancegebyr.

Ved manglende indlevering af selvaflæsningskort indenfor den anførte frist, som medfører at vandværket selv må foretage aflæsningen, opkræves gebyr.

Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav, er Hjorthøj Vandværk berettiget til at lukke for vandforsyningen til ejendommen.

Overtrædelse af de til enhver tid gældende retningslinier for havevanding, vil medføre politianmeldelse med efterfølgende bødeforlæg.

Back To Top